Politika jakosti

Záměrem společnosti KAND je vstoupit do povědomí svých zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, státních orgánů a celé veřejnosti jako pojem kvality ve výrobě kečupů a hořčice. Navázáním na mnohaleté zkušenosti v oboru a neustálým zlepšováním jakosti výrobků a veškerých aktivit učíme všechny zainteresované strany chápat naši firmu ve smyslu:

 

FIRMA KAND – tradice a kvalita

  • Hlavním cílem naší společnosti je trvalé zabezpečení vysoké jakosti produkce a plné uspokojení potřeb, požadavků a očekávání zákazníků.

  • Veškerá činnost je vykonávána v souladu se zákonnými požadavky a předpisy, ke kterým se naše společnost zavázala nebo které se jí týkají.

  • Zavazujeme se vyrábět bezpečné výrobky uplatněním systému preventivního přístupu zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a systému správné výrobní a hygienické praxe. Cílem je dosažení takové úrovně výroby, která skýtá maximální dosažitelné záruky produkce bezpečného výrobku neobsahujícího žádná nebezpečí pro zdraví konečného konzumenta.

  • Nositeli kvality našich výrobků a základním předpokladem úspěchu jsou naši zaměstnanci. Kvalita práce našich zaměstnanců je úzce spjata  s  jejich  spokojeností a rozvojem, proto se snažíme  klást důraz na pracovní  prostředí, bezpečnost a ochranu jejich zdraví, na soustavné vzdělávání a motivaci směřující k dosažení vysoké jakosti.

  • Vedení společnosti odpovídá za vhodné nastavení systému kritických bodů a za vytváření podmínek k jeho neustálému zlepšování oblasti jakosti výrobků a služeb,  péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.

  • Považujeme za základní povinnost všech zaměstnanců provádět činnosti  spojené s produkcí tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí.

  • Usilujeme o to, abychom byli vnímáni jako stabilní subjekt dosahující příznivých hospodářských výsledků. Jakost chápeme jako prostředek k lepším ekonomickým výsledkům společnosti, který přináší prospěch zákazníkům i zaměstnancům.

 

Vedení společnosti odpovídá za vhodné nastavení systému kritických bodů a za vytváření podmínek k jeho neustálému zlepšování oblasti jakosti výrobků a služeb,  péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.

 

 

      

Ing. Edita Charvátová, zástupce společnosti